blankkashrut

כל תהליך יצירת היין ביקב, החל משלב נטיעות הכרמים ועד לשלב הפצת היינות לחנויות מלווה ומפוקח ע”י רבני ומורי הוראה של בד”צ של אגודת ישראל והרבנות הראשית בירושלים ונעשה בהקפדה יתרה על דיני הכשרות לחומרא.  כל יינות היקב כשרים לפסח למהדרין מן המהדרין וראויים לברכת “בורא פרי הגפן” לדעת מרן ה”בית יוסף”, ללא כל חשש. מהיינות והתירוש ניטלים תרומות ומעשרות לאחר “גמר מלאכה ביקב”, מכל סוג וסוג בנפרד.
ביקבי הכורמים שומרים על המצוות התלויות בארץ בחדווה גדולה וכמנהג אבות המשפחה מאז נוסד היקב לפני כבר 167 שנים, ובכלל זה שמיטה מוחלטת של כל כרמי היקב בשנה השביעית והשבתת מערך קליטת הענבים שביקב במהלך כל שנת השמיטה.  מנוחה לכורם, מנוחה ליינן ומנוחה לאדמה.